Aktualności

Sesja Rady Miasta

23 czerwca 2020

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że na podstawie § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570), sesja poświęcona dyskusji nad raportem o stanie miasta oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok, zostanie zwołana na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta apeluje do mieszkańców Miasta Mysłowice, w związku z obowiązującym stanem epidemii, o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Miasta Mysłowice i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu. Transmisja sesji będzie dostępna w linku poniżej.

 

..:: Transmisja na żywo ::..

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 13 lutego 2020 r.

3. Stan techniczny placówek oświatowych – remonty i inwestycje, awarie, poprawa stanu bezpieczeństwa.

4. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do prac nad wdrożeniem rozwiązania w zakresie przyznawania nagród dla najlepszego projektu inżynierskiego, najlepszej pracy licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej dotyczącej Mysłowic (nr 14),
 • uchylenia Uchwały Nr XVII/236/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Ofiar Września (nr 19),
 • rozpatrzenia petycji w sprawie pozbawienia Nikołaja Iwanowicza Agiejewa tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mysłowice (nr 16),
 • rozpatrzenia skargi Pana … na bezczynność Prezydenta Miasta Mysłowice (nr 17).
 • Przyjęcie zmiany planów pracy Komisji Rady Miasta Mysłowice na rok 2020.
 • Przyjęcie zmiany planu pracy Rady Miasta Mysłowice na rok 2020.

5. Wnioski i oświadczenia Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta (druk).

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta (druk).

8. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (nr 1),
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno (nr 2),
 • określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2020/2021 (nr 4),
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (nr 15),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Cmentarnej (nr 3),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Orła Białego (nr 5),
 • wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica... (nr 6),
 • wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Słupeckiej (nr 7),
 • wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej... (nr 8),
 • wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej... oraz umorzenie odsetek za zwłokę (nr 9),
 • wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia w całości wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej... (nr 10),
 • wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia wierzytelności przysługującej Gminie Miastu Mysłowice z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Kryształowej… (nr 18),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok (nr 11), autopoprawka,
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok (nr 12), autopoprawka,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice (nr 13), autopoprawka, autopoprawka.

9. Zamknięcie sesji.

Powrót Strona główna